Jump to content

Niðurlendska stavraðið

Frá Wikipedia, hin frælsa alfrøðin
Latínskir bókstavir
Tað føroyska stavraðið
AaÁáBbDdÐðEeFfGgHhIiÍíJjKkLlMmNnOoÓóPpRrSsTtUuÚúVvYyÝýÆæØø
Tað danska stavraðið
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZzÆæØøÅå
Aðrir evropeiskir bókstavir
Àà · Ââ · Ää · Ãã · Āā · Ąą · Ăă · Çç · Ĉĉ · Čč · Ćć · Ðđ · Ďď · Èè · Éé · Êê · Ëë · Ęę · Ēē · Ĕĕ · Ėė · Ěě · Ĝĝ · Ğğ · Ġġ · Ģģ · Ǧǧ · Ĥĥ · Ħħ · Ìì · Îî · Ïï · Įį · İı · Ĩĩ · Īī · Ĭĭ · Ĵĵ · Ķķ · Ǩǩ · Ĺĺ · Ļļ · Ľľ · Ŀŀ · Łł · Ńń · Ņņ · Ññ · Ňň · Òò · Ôô · Öö · Õõ · Őő · Ǫǫ · Ōō · Ŏŏ · Ơơ · Ŕŕ · Ŗŗ · Řř · Śś · Ŝŝ · Şş · Șș · Šš · ß · Ťť · Ŧŧ · Ţţ · Țț · Þþ · Ùù · Ûû · Üü · Ũũ · Ūū · Ŭŭ · Ųų · Ůů · Űű · Ƿƿ · Ȝȝ · Ưư · Ŵŵ · Ŷŷ · Ÿÿ · Źź · Žž · Żż
Sí eisini: Grikska alfabetið


Niðurlendska stavraðið er bygt á latínska stavraðið og verður nýtt til at skriva niðurlendska málið.

Bókstavur Navn Ljód
A [aː] /aː/ ella /ɑ/
B [beː] /b/
C [seː] /k/ ella /s/
D [deː] /d/
E [eː] /eː/, /ɛ/ ella /ə/
F [ɛf] /f/
G [ɣeː] /ɣ/, /ʝ/ ella /ʝ/
H [ɦaː] /ɦ/
I [i] /i/, /ɪ/, /ə/ ella /j/
J [jeː] /j/
K [kaː] /k/
L [ɛɫ] /l/ ella [ɫ]
M [ɛm] /m/
N [ɛn] /n/
O [oː] /o/ ella /ɔ/
P [peː] /p/
Q [ky] /k/
R [ɛɾ] /r/ ella [ɹ]
S [ɛs] /s/
T [teː] /t/
U [y] /y/, /ʏ/ ella /ʋ/
V [veː] /v/
W [ʋeː] /ʋ/ ella [w]
X [ɪks] /ks/
Y (IJ) [ɛɪ] /ɛɪ/, /ɪ/, /iː/ ella /j/
Z [zɛt] /z/